Skip to main content

สิทธิทางกฏหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้

โดยการประเมินผล และ/หรือ การใช้พื้นที่ของเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างท้ายนี้ รวมถึงกฎหมายของประเทศไทย

บริษัท ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล (บีวีไอ) จำกัด (“ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล“ ”เรา” “ของเรา” “แก่เรา”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินงานเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล ซึ่งโดยทั่วไปข้างท้ายนี้ ให้เรียกว่า บริษัท ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล (บีวีไอ) จำกัด

เนื้อหาบนเว็บไซต์ (รวมถึงตัวอักษร ภาพถ่าย รูปภาพ และกราฟิก) เป็นกรรมสิทธิ์ของฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล บรรดาตรา เครื่องหมายการค้า แผนผัง เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ และแบบของบรรจุภัณฑ์ (“วัสดุ”) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของเรา และคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ท่านอาจดาวน์โหลดหรือพิมพ์ส่วนหนึ่งของวัสดุเพื่อใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการพาณิชย์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ ท่านต้องรักษาบรรดาคำบอกกล่าวถึงลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพเดิม ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตที่จะขาย ให้สิทธิ ให้เช่า ดัดแปลง พิมพ์ ทำสำเนา ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด ส่ง แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน กระทำต่อสาธารณชน จัดพิมพ์ ตรวจแก้ไข ปรับ รวบรวม หรือดัดแปลงงานไปจากต้นแบบของวัสดุใด ๆ ของเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ให้ไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่และมีไว้ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าทั่วไปเท่านั้น เราไม่ขอแสดงตนหรือรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยการประเมิน และ/หรือ ใช้ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่ได้มาจาก หรือมีไว้ที่ หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลสูญหายหรือวิบัติ) ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ข้อมูล และ/หรือ วัสดุใด ๆ ไม่ว่าข้อมูล และ/หรือ วัสดุดังกล่าวได้มาจาก หรือมีไว้ที่เว็บไซต์นี้ หรือจากการที่ท่านเข้าถึงวัสดุอื่น ๆ บนอินเตอร์เน็ต ผ่านการเชื่อมโยงเว็บจากเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

ท่านจะให้ด้วยความเต็มใจหรือสมัครใจซึ่งข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนที่เราเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลประเภทนี้จะอยู่บนพื้นฐานนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูล การสื่อสาร และวัสดุใด ๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ย่อยอื่น ๆ ของฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล หรือมายังเราทางอีเมล์จะไม่เป็นความลับ เราสามารถใช้และผลิตซ้ำข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวโดยอิสระและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะใช้แนวคิด แนวความคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการพัฒนา การผลิต หรือการตลาดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์นี้ต้องเป็นความจริง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือระงับเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงคำแถลงที่เกี่ยวกับข้องกับกฎหมาย ณ เวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า