สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเราทางออนไลน์ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ กำหนดถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา วิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และการที่ท่านเลือกให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
คำว่า ”ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ทางอีเมล์ ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ที่ท่านมอบให้แก่เราโดยสมัครใจ เช่น ข้อมูลที่ให้เมื่อเข้าร่วมในการส่งเสริมหรือกรอกแบบฟอร์มคำถามทางออนไลน์ หรือรายละเอียดของบัตรเครดิตที่ให้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของเรา ท่านสมัครใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หากท่านไม่สมัครใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามที่ได้รับการร้องขอแก่ท่านได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริการหรือข้อมูลที่ท่านอาจต้องการ ตอบความเห็นหรือคำถามของท่าน หรือ (ตัวอย่างเช่น) การติดต่อกับท่าน หากท่านได้รับรางวัลในการชิงโชคหรือการส่งเสริมการตลาด หรือเพื่อพัฒนา ผลิต ขาย โฆษณา และส่งเสริมการรตลาดในผลิตภัณฑ์ของเรา

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เช่น บริษัทที่ช่วยเราในการส่งไปรษณีย์หรือปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ ภายในขอบเขตที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เราจะกระทำการดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิส่วนบุคคลของเรา ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เท่านั้น

เนื่องจากคู่สัญญาที่กล่าวถึงข้างต้นนี้อาจมีสถานประกอบกิจการนอกประเทศไทย ข้อมูลของท่านอาจจะถูกโอนออกนอกประเทศไทย ไปยังประเทศและอาณาเขตต่าง ๆ ที่กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลอาจจะไม่สามารถเทียบเท่ากับกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลที่ใช้บังคับในประเทศไทย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเราในประเทศหรืออาณาเขตอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เราได้รับคำยินยอมของท่าน หรือท่านได้รับแจ้งจากเราเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้ เมื่อเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านครั้งแรก

การรับข้อมูลของฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล
เราจะเคารพต่อทางเลือกของท่าน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลใด ๆ จากเรา เมื่อใดก็ตามที่ปฏิบัติได้โดยสมควร ในครั้งแรกที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะให้ท่านเลือกว่าจะรับข้อมูลของเราในอนาคตหรือไม่ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข่าวจากเรา หรือรับข้อมูลใด ๆ จากเราอีกต่อไป ท่านอาจส่งอีเมล์มาที่ [web_enquiry_th@colpal.com]

การขายตราหรือกิจการของเรา
โดยเกี่ยวเนื่องกับการขายตราของเราหนึ่งตราขึ้นไป หรือกิจการส่วนใดของเรา เราขอสงวนสิทธิที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ซื้อที่ตกลงที่จะเสนอการรักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่ากัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้
เซอร์เวอร์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ IP ของผู้เข้าเยี่ยมชม วันที่และเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรืออินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ประเภทต่าง ๆ ดังเช่นกรณีสำหรับเว็บไซต์อื่น ๆ หลายเว็บ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้จะไม่ใช้เพื่อบ่งชี้ตัวตนของท่าน

เช่นเดียวกันกับบริษัทอื่น ๆ หลายแห่ง เราใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” ผ่านทางเซอร์เวอร์ ผ่านทางรหัสพิเศษการฝากเซอร์เวอร์ของเราบนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดเวลาจริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด และอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ประเภทต่าง ๆ (เช่น Netscape Navigator or Microsoft Internet Explorer) และระบบปฏิบัติการ (เช่น Windows or Macintosh) ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมของเราใช้ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเพิ่มการเยี่ยมชมออนไลน์ของท่าน ภายใต้พฤติการณ์ใด ๆ เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชม หรือจับคู่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านสมัครใจให้แก่เว็บไซต์ ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเลือกที่จะทำให้คุกกี้ไม่สามารถทำงานได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อมิให้ผู้เข้าเยี่ยมชมดังกล่าวรับคุกกี้เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี สิ่งนี้อาจกระทบต่อการใช้เว็บไซต์นี้ หรือสมรรถนะหน้าที่บางประการของเว็บไซต์นี้

การเข้าถึงและการปรับข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัย
หากท่านประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อทราบถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถืออยู่ ท่านอาจส่งคำร้องขอหรือคำถามดังกล่าวมายัง [web_enquiry_th@colpal.com]

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก
เราเอาใจใส่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก เราตระหนักดีว่า การใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ของเด็ก ๆ จะเพิ่มความกังวลพิเศษเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้เตือนและสนับสนุนให้บรรดาผู้ปกครองตรวจสอบและเฝ้าสังเกตกิจกรรมออนไลน์ของเด็ก ๆ ขอให้ท่านช่วยเราคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก ๆ ของท่าน โดยทำให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่เคยส่งอีเมล์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาที่เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ โดยที่ท่านมิได้อนุญาต

ผู้ปกครองมีสิทธิที่จะตรวจสอบและร้องขอให้ลบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตน ที่เราได้เก็บรวบรวมจากเด็ก ๆ ของท่าน และปฏิเสธที่จะอนุญาตให้กักข้อมูลดังกล่าวต่อไป หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของเด็ก ๆ ของท่าน หรือมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ [web_enquiry_th@colpal.com].

บทบัญญัติทั่วไป
ท่านตกลงว่า ให้ใช้กฎหมายของประเทศไทยบังคับแก่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ และให้ส่งไปยังเขตอำนาจศาล (เฉพาะเจาะจง) ของศาลประเทศไทย

หากศาลที่มีเขตอำนาจใด ๆ เห็นว่า บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ภายในขอบเขตดังกล่าว ให้ถือว่าได้ตัดทอนบทบัญญัติใด ๆ ในหนังสือฉบับนี้ โดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของบทบัญญัติส่วนที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ หากเราไม่ใช้หรือยืนยันสิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ในหนังสือฉบับนี้ จะไม่ถือว่าเราได้สละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

© 2018 บริษัท ฮอว์ลี แอนด์ เฮเซิล (บีวีไอ) จำกัด ได้สงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย